Zoeken

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Onderhavige algemene voorwaarden en onze eventuele bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen in België en in het buitenland, met uitzondering van elke andere voorwaarde die uitgaat van de medecontractant, behoudens schriftelijke afwijking, door ons op geldige wijze ondertekend. Wij behouden ons het recht voor onze bijzondere verkoopvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen, zowel in het stadium van de offerte als voor de lopende contracten, met name voor de prijzen, de duur en de leveringstermijnen, die op elk ogenblik kunnen worden herzien. Elke bestelling of elk beroep op de diensten van ons bedrijf houdt de automatische aanvaarding in van onze voorwaarden en het afzien door de medecontractant van zijn eigen algemene voorwaarden. Technische of andere informatie die te goeder trouw wordt gegeven aan de medecontractant zijn gebaseerd op de courante ervaring van onze verkopers. Er kunnen echter bijzondere factoren zijn die aan onze controle ontsnappen. Bijgevolg wijst ons bedrijf elke aansprakelijkheid af in hoofde van deze informatie.

Artikel 2

Behoudens, andersluidende overeenkomst, worden de goederen ter beschikking van de koper gesteld in onze lokalen, waar de levering wordt verondersteld te hebben plaatsgevonden. In de veronderstelling dat de goederen moeten worden vervoerd en/of in de veronderstelling dat diensten ter plaatse worden geleverd, zijn de transport - en verplaatsingskosten voor rekening van de medecontractant. De overdacht van de risico’s heeft in leder geval plaats vanaf het vertrek uit de winkel en de goederen reizen op risico van de medecontractant.

Artikel 3

De opgegeven leveringstermijnen worden uitsluitend ter informatie gegeven en zijn niet gewaarborgd. Wij zijn niet aansprakelijk voor laattijdige leveringen.

Artikel 4

De goederen worden geacht in onze lokalen te zijn aanvaard van zodra ze ter beschikking worden gesteld, wanneer de medecontractant ze zelf komt ophalen. Anders worden ze geacht te zijn aanvaard binnen 48 uur na de levering.

Artikel 5

Elke klacht moet ons bij aangetekend schrijven worden gemeld binnen de hiervoor vermelde termijn van 48 uur. Het neerleggen van een klacht kan in geen geval een rechtvaardiging zijn voor een laattijdige betaling of opschorting van betaling. Elke klacht uit hoofde van een verborgen gebrek moet bij aangetekend schrijven aan ons bedrijf worden gemeld binnen acht dagen na de levering. Deze termijnen zijn strikt van toepassing. Behouders andersluidende overeenkomst, zijn al onze facturen contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van ons bedrijf. Wanneer de medecontractant toestemming heeft om de prijs van de goederen of van de diensten via gedeeltelijke betalingen te vereffenen, houdt het niet naleven van een vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van het resterende verschuldigde bedrag in. Elke betaling wordt eerst afgetrokken van de oudste schuld en, bij voorrang, van de vervallen moratoire rentes en de contractuele vergoeding. Een teruggave van goederen wordt nooit aanvaard, behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege en voor zover de goederen ons in perfecte staat en in de oorspronkelijke verpakking worden terugbezorgd.

Artikel 6

In geval van laattijdige betaling brengen de verschuldigde bedragen een rente op van 1 % per maand vanaf de vervaldag. In dat geval moet de medecontractant eveneens een forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding betalen die gelijk is aan 15 % van het verschuldigde bedrag. Wanneer een factuur niet wordt betaald op de vervaldag, is het totaalbedrag van de verkoop, met inbegrip van de toebehoren, onmiddellijk en van rechtswege verschuldigd door de medecontractant. Wij behouden ons bovendien het recht voor het contract ambtshalve en zonder andere formaliteiten op te zeggen, en dit onverminderd onze rechten op schadeloosstelling.

Artikel 7

De goederen blijven onze volledige eigendom tot aan de volledige betaling van de prijs, toebehoren en kosten. Bij niet - betaling van de volledige prijs en alle toebehoren, behouden wij ons het recht voor de ontbinding van het contract en/of de opschorting van alle lopende bestellingen te eisen. De medecontractant verbindt zich ertoe, op straffe van schadeloosstelling, ons op de hoogte te brengen van elk derdenbeslag op de goederen, wanneer deze nog niet volledig zouden zijn betaald. Hij verbindt zich er verder toe ons in staat te stellen weer bezit te nemen van de niet - betaalde goederen en onze werknemers toegang tot zijn lokalen te verlenen om de goederen weg te halen. De medecontractant draagt alle kosten die te maken hebben met het weghalen van de goederen. De verkochte software blijft exclusief eigendom vaan de Fabrikant. De medecontractant mag deze onder geen enkele vorm overdragen, geven, in pand geven, meedelen of uitlenen, al dan niet kosteloos. Hij moet de eigendomsvermeldingen op de programma’s en op de handleiding zichtbaar laten en toezien op het naleven van de vertrouwelijkheid van deze software.

Artikel 8

Gelet op onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de verkochte goederen beperkt tot de door de Fabrikant toegekende waarborg. Tijdens de waarborgperiode herstelt (of vervangt) de Fabrikant gratis alle materialen en onderdelen die door zijn technische dienst als defect zijn erkend , op voorwaarde dat deze hardware wordt teruggestuurd naar onze zetel of naar de zetel of naar de zetel van de Fabricant, port betaald. Deze waarborg dekt niet de toevallig beschadigde hardware waarvan het serienummer is verwijderd of veranderd of die niet op correcte wijze is gebruikt of die werd hersteld of gewijzigd zonder schriftelijke toestem¬ming van ons bedrijf of van de Fabricant. De softwarepakketten die bij de hardware worden geleverd, ongeacht of ze werden gekozen door de medecontractant of in het oorspronkelijke collo zaten, worden verkocht in de toestand waarin ze zich bevinden en ons bedrijf kan de kwaliteit ervan, de prestaties en de geschiktheid voor een bepaald gebruik niet waarbor¬gen, noch uitdrukkelijk, noch impliciet. De softwarepakketten en handleidingen die bij de hardware worden geleverd vallen onder de internationale regels op het auteursrecht. De medecontractant moet deze strikt naleven.In geval van een herstelling die aan ons bedrijf wordt toevertrouwd, moet de medecontractant een backup van de gegevens bewaren en geregeld updaten. Ons bedrijf zal geenszins aansprakelijk zijn voor het verlies, de vernietiging of de wijziging van de gegevens op de verkochte of de ons toevertrouwde hardware. Door zijn hardware aan ons bedrijf toe te vertrouwen, ontheft de medecontractant ons bedrijf van elke aansprakelijkheid met betrekking tot het verlies van gegevens en/of eventuele software, ongeacht de oorzaak ervan, zelfs in geval van zware fout van ons bedrijf.

Artikel 8 bis

CAMI is geenszins verantwoordelijk voor fysieke, morele, commerciële, intellectuele of andere schade veroorzaakt door het gebruik van de verkochte hardware of software. De klant wordt verondersteld een backup van zijn gegevens te bewaren en geregeld te updaten. CAMI zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het verlies, de vernietiging of de verandering van gegevens op de verkochte hardware. Wanneer de klant een product aan CAMI toevertrouwt voor herstelling of onderhoud, verbindt hij zich ertoe op voorhand een volledige backup uit te voeren van de gegevens op de harde schijf of op elke andere drager met een gelijkaardige functie. Hierdoor ontheft de klant CAMI volledig van elke aansprakelijkheid met betrekking tot het verlies van eventuele gegevens en/of softwarepakketten, ongeacht de oorzaak ervan, zelfs in geval van zware fout van CAMI.

Artikel 8 ter

Als CAMI aansprakelijk wordt gesteld door het niet of slecht vervullen van haar verplichtingen, kan het totaal van de schadeloosstelling bij uitdrukkelijke overeenkomst, niet hoger zijn dan 10 % van de prijs van de hardware die aan de oorsprong ligt van de schade.

Artikel 9 : Afwijkende bepaling

Elke consument, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, geniet van de rechten toegekend door de nationale wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden op geen enkele wijze aangetast door de artikelen 4, 5, 8 en 8bis van deze algemene voorwaarden. Op straffe van verval is de consument gehouden binnen de twee maanden vanaf de vaststelling van het gebrek CAMI per aangetekend schrijven in te lichten over het bestaan van een gebrek aan overeenstemming.

Artikel 10

Elk artikel dat niet voorradig is kan op vraag van de koper door CAMI worden besteld bij zijn leverancier en wordt zo spoedig mogelijk geleverd. Bij de bestelling wordt hiertoe een voorschot betaald van 30% van de verkoopprijs, het saldo wordt betaald bij het ophalen van het artikel in de winkel.De koper heeft het recht de bestelling te herroepen. In dat geval is deze een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het al betaalde voorschot.

Artikel 11

De rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit een verrichting waarop onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. De partijen aanvaarden uitdrukkelijk de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel in geval van betwisting en voor zover nodig, de bevoegdheid van de Vrederechter van het 2de kanton van Brussel.